×

PRIVACYVERKLARING

 

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  

Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens
De bescherming van uw privacy is belangrijk. Wij gaan daarom heel zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook hebben wij maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven dat informatie bevat over een persoon en naar die persoon te herleiden is. Persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voornaam en achternaam

·        Adresgegevens

·        Geboortedatum

·        E-mailadres

·        Telefoonnummer

·        IBAN

·        Foto’s en beeldopnames (van ons koor)

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een reden voor is. Dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze redenen zijn onder meer het nakomen van een wettelijke verplichting, het uitvoeren van een overeenkomst, omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven of op grond van een gerechtvaardigd belang.

Enkele voorbeelden:

·        U heeft het contactformulier ingevuld met het verzoek contact met u op te nemen.

·        U hebt een overeenkomst met ons gesloten.

·        U bent lid van ons koor of donateur.

·        Ten behoeve van onze ledenadministratie.

·        Ten behoeve van onze boekhouding.

Delen van gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is of dan wettelijk verplicht is. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen,  te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek sturen naar weijenberg121@concepts.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Foto’s

Tijdens onze optredens maken wij ter promotie van ons koor foto’s en soms beeldopnames. Wij streven er naar om geen toeschouwers herkenbaar in beeld te brengen. Als u vol in beeld staat, zullen wij u vooraf om toestemming vragen. Mocht u toch per ongeluk herkenbaar in beeld staan en heeft u hier bezwaar tegen? Neemt u dan contact met ons op, zodat wij de foto kunnen verwijderen.

Reageren

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Privacyverklaring | Copyright by Mannenkoor Leedvermaak | Created by